Gov il אזור אישי. הזמנת קוד אישי לאינטרנט וקוד סודי למוקד הטלפוני

פרטי התקשרות למשלוח פניות ציבור בחברות הביטוח בנושא 'הר הביטוח' חברת הביטוח טלפון דוא"ל 03-9272300 service aig רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אינה מבצעת כל שינוי בנתונים, אלא מעבדת אותם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינה אחראית להם
במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות , יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר"

הזמנת קוד אישי לאינטרנט וקוד סודי למוקד הטלפוני

קראו הסבר על מנוע החיפוש, התיק הביטוחי ועל מוצרי הביטוח המוצגים באתר בעמוד השאלות והתשובות.

20
כניסה למערכת
מהימנות המידע והנתונים המוצגים באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עובדיה ונציגיה אינם אחראים למהימנות הנתונים המוצגים באתר ולא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מחברות הביטוח, בין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר או מכל סיבה אחרת
רשות המיסים
מומלץ לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר טרם השימוש במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל המסמכים וההסברים המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן
הר הביטוח
תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי
מוצר ביטוח - פוליסת ביטוח או כתב שירות בענפי הביטוח השונים ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות הגבלות על השימוש באתר השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי

הר הביטוח

ככל שמשתמש מעוניין במידע נרחב מזה המופיע באתר, באפשרותו לעבור לאתר חברת הביטוח, להיכנס לאזור האישי שלו באתר חברת הביטוח ובו לאתר מסמכים ולבצע פעולות.

17
הר הביטוח
אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות האתר
כניסה למערכת
השירות באתר מאפשר למשתמש לקבל מידע בסיסי אודות מוצרי הביטוח שברשותו וזאת על סמך הזנת נתוניו האישיים במסך ההזדהות
רשות המיסים
המידע הקובע הוא זה המצוי אצל חברות הביטוח