אצבע צרדה. הכה באצבע צרדה

וכתבו התוס' בפ"ג דמנחות דף ל"ה וז"ל הדבר ידוע שא"א להשמיע קול אלא כשמכה באמצעי וכן הוא בילמדנו בסוף פ' בא ושעור רצועה של יד עד אצבע צרדה ומאי צרדה אמצעי ועיין מ"ש בריש דמאי בס"ד: אם כן אין לדבר סוף
Regarding hand Tefilin we say in Brachos 13b "v'Samtem Es Devarai Eleh Al Levavchem" - the Simah putting must be opposite the heart Eliyahu deduced that one must tie the Tefilin knot every day

אצבע

It concludes that it is for straps.

27
הכאה באצבע צרדה
מהטעם הזה ולחביבות המצוה, נוהגים רבים בדורות האחרונים להוסיף צורה של אותיות השם הקדוש הזה, ע"י אופן כריכת הרצועות על גבי היד
מנחות לה ב
הרמב"ם: ואתה שלוחנו ושליח ב"ד
אמה (אצבע)
והבין דה"פ למאי היא צרה
אולם רוב החוקרים דחו זיהוי זה מפני שצרתן אמורה להיות באזור ובנוסף, הממצאים הארכאולוגיים מהסרטבה לא כוללים ממצאים מלפני התקופה ההלניסטית בהתאם לזיהוי זה נקרא ההתנחלות הסמוך, בשנותיו הראשונות, "יועזר"
וכתבו התוס' בפ"ג דמנחות דף ל"ה וז"ל הדבר ידוע שא"א להשמיע קול אלא כשמכה באמצעי וכן הוא בילמדנו בסוף פ' בא ושעור רצועה של יד עד אצבע צרדה ומאי צרדה אמצעי This is from my Rebbi

img.idealinternet.com

אחרים זיהו את צרדה בכפר או במגוון אתרים באזור נחל שילה.

אמה (אצבע)
פי' בקונטרס שכתוב עליהן רוב השם שי"ן ודלי"ת ונראה דדלי"ת ויו"ד שברצועות לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מן השם של שדי מדחשיב להו לעיל ובריש פ' בתרא דמגילה דף כו: ושם תשמישי קדושה ולא הן עצמן קדושין ובשום דוכתא לא קרי להו כי אם קשר של תפילין עוד אמרינן בפ' במה מדליקין שבת דף כח: לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורות והאמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני פירוש ופשיטא דצריך בהמה טהורה ומסיק אלא לרצועות משמע דד' ויו"ד לא חשיבי אותיות וה"ר יעקב דאורלינ"ש מסופק אם צריך לחלוץ תפילין של יד כשנכנס לבית הכסא דשמא כיון דמחופות עור לא צריך דלא אסרו אלא תפילין של ראש שכתוב שי"ן בעור ויש עוד לפרש דלכך קאמר אלו תפילין שבראש משום דנראין יותר משל יד דעל של יד אמרינן לקמן לך לאות ולא לאחרים לאות
שיחה:הכאה באצבע צרדה
רב אשי סובר שאורך הרצועה צריכה להיות עודפת על הקשר, באורך זהה למרחק שבין האגודל לאצבע רבה היה קושר את הרצועה באצבע, ולא היה כורך אותה סביב, והיה משאיר את העודף פשוט ולא כרוך
משנה יומא א ז
שלא יראה ויהא כשלימה: מה עמא דבר