תחנת מידע לסטודנט. îéãò àéùé ìúìîéãéí

הדקנים עומדים לרשות הסטודנטים בנושאים הנוגעים ללימודי התוכנית, הכרה בלימודים אקדמיים קודמים בתחום וכיו"ב שעות הקבלה של הדקנים וכן של מורי הקורסים מתפרסמים מדי סמסטר על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה
ראש מנהל סטודנטים מטפלת בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של תוכניות הלימוד ומזכירויות בתי הספר מזכירות בית הספר מטפלת ברישום לקורסים, בהזנת ציונים, בקביעת מערכת השעות והבחינות

מידע לסטודנט

המזכירות הינה הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט.

13
îéãò àéùé ìúìîéãéí
במזכירות ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימודים פרוט סוגי האישורים — ראה בפרק התקנון וכן אישורים לולת"ם
מידע לסטודנט
ועדה לפניות סטודנטים — דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט
îéãò àéùé ìúìîéãéí
בענייני לימודים, כמו גם בנושאים אחרים הנוגעים למכללה, יכול הסטודנט לפנות לסגן נשיא המכללה, לנשיא המכללה ולמנכ"ל המכללה

מידע לסטודנט

.

8
îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מידע לסטודנט

מידע לסטודנט

.

îéãò àéùé ìúìîéãéí
מידע לסטודנט
מידע לסטודנט