אוצר המשפט. אוצר המשפט ד

ישנו איסור הלכתי לדון בבית משפט ישראלי, בדומה לאיסור לדון בפני "ערכאות של עכו"ם" - זאת אף אם פסק הדין יהיה זהה לפסק שייתן בית הדין בכתב העתירה נמנע העותר מלפרט את העובדות לעניין זה, ולא ציין כי סירובו המתמשך לשתף פעולה הוא שמונע את בירור טענתו להיעדרה של סמכות
עם זאת, ישנם מקרים בהם השופט בכל זאת מטיל הוצאות למרות שלא נתבקשה תגובת הצד שכנגד, למשל כאשר נקבע שהמערער עושה שימוש לרעה בהליכי משפט ישנם גם שופטים, כמו שנוטים לפסוק הוצאות משפט לאוצר המדינה במקרים כאלו כדבר שבשגרה רמת גן תשסז עמ' 69-91 ברקוביץ, מאיר כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ודרישות וחקירות אבני משפט ב תשסג עמ' 127-119 גולבסקי, חיים דובער בענין עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין בית יצחק כרך כב תשן עמ' 122-130 גלזר, עמיעד חזרה מטענה לטענה ובפרט מטענה בטעות אבני משפט א תשסב עמ' 65-46 גרוסמן, ישראל האם בשבועת בע"ד כנגד עד אחד בטל גם חלק העדות שלא נשבע כנגדה מוריה שנה יז גל' ז-ח תשרי תשנא עמ' צב-צד גרינהויז, צבי בעניין פטור זקן ואינה לפי כבודו לגבי אבדה ועדות זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נ- נב גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה דון-יחיא, בני "כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט" - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ' דיין, נתנאל בעניין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קצ-קצד דיכובסקי, שלמה על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת מזונות? נאשם שהורשע אינו נדרש לשלם לקופת המדינה את הוצאות המדינה במהלך משפטו, ונאשם שזוכה אינו זכאי באופן רגיל לכיסוי הוצאות משפטו

נחום רקובר

בתקופה קשה ומאתגרת זו נולד הצורך בדרכים נוספות בהן יוכל עורך-הדין לכלכל את פעילותו.

26
אוצר המשפט ח
הגנת הסביבה ארץ ישראל כללי עליה
אוצר המשפט ד
המצב הנוכחי השורר במדינה אינו מגשים באופן מלא את ההשקפה בסיסית זו של ההלכה, באשר המוסדות המוסמכים של המדינה בחרו שלא לאמץ את הדין היהודי כחוק המדינה אלא במסגרת מוגבלת בלבד דיני אישות , ומערכת בתי המשפט של המדינה פועלת אפוא על-פי מערכת של חוק, שמבחינת הדין היהודי הוא, ברובו, חוק זר
נחום רקובר
ישנם גם מקרים בהם שופט מודיע לתובע שאם ימשוך את תביעתו יזכה ל"הנחה" בהוצאות
שימוש לרעה בהליכי משפט הוביל לפסק דין של בית המשפט העליון שבו חויבו המערערים לשלם למשיבים הוצאות משפט בגובה חריג של 100,000 ש"ח עיר הנידחת כשפים צער בעלי חיים בל תשחית גידול בהמה דקה בארץ ישראל שוחד שונות עונשים מיתת בית דין מלקות חרם כיפה מאסר 'קנאים פוגעים בו' כרת
אמר על כך השופט : "בעל דין שאינו נוהג באופן יעיל וגורם להארכה שלא לצורך של ההליך, עלול למצוא עצמו נושא בשכר טרחה בשיעור גבוה מן המקובל, אם הפסיד בסופו של יום הספר היחידי המביא דוגמאות כתבי טענות במשפחה בהתאם לתקנות בית-משפט לענייני משפחה סדרי דין , התשפ"א-2020 ותקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ובבית-הדין הרבני

נחום רקובר

.

17
נט המשפט
מישרים ד תשסו עמ' 145-150 בלייך, משה אהרן שיטת הרמב"ם בטעמי הקורבנות אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 17-24 ברנדס, יהודה טעם כמעצב הלכה עיון במצוות הדלקת נר שבת אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 209-234 זהר, עמר שלוח הקן - מצווה אקולוגית תחומין כב תשסב 531-535 חדד, רות דרכו של ספר "החינוך" בטעמי-המצוות מכלול יג כסלו תשנז עמ' 71-83 כהן-אור, אברהם ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים תחומין כ תשס 197-203 פיקסלר, דרור טעמי המצוות במורה הנבוכים ויחסם לשאר כתבי הרמב"ם צהר כב תמוז תשסה עמ' 95-104 פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא שייך ללקח טוב כלל ח' כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86 שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25 שטרן, יוסף על סתירה כביכול בין מורה נבוכים למשנה תורה מצוות שילוח הקן שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 283-288 שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141 שפרבר, דניאל עול מצוות ונועם מצוות מבוא ל"הלכה חברתית" אקדמות גל' טו חשון תשסה 129-140 שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148 תבורי, יוסף שילוח הקן, על היחס בין טעם המצוה לבין דיניה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 121-141 אדלר, משה אמת או צדק? מבואת לשעבר ב בירושלים משפט עברי הוא מונח מודרני הבא להגדיר את מכלול התורה המשפטית המופיעה ב ובמקורות עבריים בכלל, החל מ
אוצר המשפט ו
דוגמאות כתבי טענות ביטוח ונזיקין מהדורת 2021
שוחד
תשסב 4 עמ' שטין, פסח בעניין בל תוסיף בתקנת חכמים מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קח-קיג שכטר, צבי כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' סח-עג שכטר, צבי בענין חכמים עשו חיזוק לדבריהם בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' קצט-רה עקירת דבר מן התורה גרשוני, יהודה אם יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום עשה חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' שמז-שס מנצור, רועי האם גזירה דרבנן מפקיע דאורייתא בכורים ב תשנט עמ' תרכג-תרכז שכטר, צבי תקנת פרוזבול: הפקעת דבר מן התורה בקום עשה שערי צדק ב תשסא עמ' 13-20 הפקעת ממון
בשנת החל ללמוד ב, כעבור שנתיים עבר לישיבת ב, ובשנת
פקודת החוק הפלילי 1944 - עקב קשיים שהתגלו תיקן המחוקק את הסעיף, תוך נתינת פירוט רב לנסיבות השוחד שם חוב' נה אלול תשמו עמ' 217-218 ריינר, אלחנן 'אשר כל גדולי הארץ הזאת הם תלמידיו' - ר' יעקב פולק: ראשון וראש לחכמי קרקוב קראקא-קז'ימייז'-קרקוב, מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, תל אביב תשסא עמ' 43-68 פיינשטיין, משה ביננפלד, מנשה משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב תשנט עמ' 31-59 פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה- 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ' רפפורט, שבתי א' ביאור דעת הגרמ"פ בסוגית המוות המוחי אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 29-31 פלאג'י, חיים אלטלף, שמואל הרב חיים פלאג'י זצ"ל חייו ופועלו קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 308-325 צדקיה בן אברהם הרופא שבלי הלקט שפיגל, יעקב שמואל על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים ירושתנו א תשסז עמ' קעא-קצה צוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל אפל, יוסף יהושע שאלות ותשובות מהריא"ז ענזיל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 167-179 קוק, אברהם יצחק אריאל, עזריאל אורות החברה תפיסה כלכלית -חברתית במשנת הראי"ה צהר יט אלול תשסד עמ' 93-118 ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54 גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61 גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96 מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212 רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק שערי צדק ו תשסה עמ' 194-201 רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 30-37 שטיינר, חיים ישראל מלכות החשמונאים לאור תפיסת רבנו במשפט כהן סימן קמ"ד וההשלכה לימינו ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 155-182 שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189 שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148 שרמן, אברהם היחס לאחינו שפרשו מדרכי תורה והמצוות עיון במשנתו ההלכתית של הראי"ה קוק זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 505-523 קוק, צבי יהודה זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה צהר י אביב תשסב עמ' 79-88 קליר, אלעזר אדלר, יצחק; מרצבך יונה שיעור מיל לדעת הקליר ירושתנו א תשסז עמ' נט-סד קפשאלי, אליהו וולף, יוסף ג'פרי לדמותו ההלכתית והתרבותית של ר' אליהו קפשאלי תרביץ שנה סה תשנו עמ' 173-187 קצנלבוגן, מאיר, מפדובה מהר"ם מפדובה זיו, אשר רבינו מאיר מהר"ם מפאדובה הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 198-214 קרוכמל, מנחם מנדל אפל, יוסף יהושע שו"ת צמח צדק הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 149-165 קרליץ, אברהם ישעיהו חזון איש בראון, בנימין ההלכה האורתודוקסית והמנהג: פסיקתו של החזון איש כמקרה מבחן אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 211-253 מרגולין, הדר יהודה בירור שיטת החזון איש בשיעור כזית מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' צט-קג קלרברג, משלם; שטרנבוך, משה שקו"ט בדברי החזו"א בענין קו התאריך קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' קיא-קיג רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד האדר"ת עמיחי, יהודה עינוי הדין בהוראה - במשנת האדר"ת צהר יד אביב תשסג עמ 15-18 רבק"ש, משה לנדוי, בצלאל רבי משה רבק"ש - בעל באר הגולה ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרסו-תרע שלום שכנא מלובלין זיו, אשר רבנו שלום שכנא מלובלין הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 103-147 שלזינגר, עקיבא יוסף סילבר, מיכאל; סלמון, יוסף; ברטל, ישראל דיון עקיבא יוסף שלזינגר- הציוני הראשון? השופט , המשנה ל, הסביר כי השימוש, תחילה, בתואר "יהודית", נותן עדיפות פרשנית לאימוץ המשפט העברי בשיטת המשפט של מדינת ישראל

נט המשפט

שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר.

נט המשפט
אף שלא הובאו נימוקים להחלטתו, ניתן להניח כי הצטברות שיקולים הביאו לקביעה כי אין להטיל על המערערים חיוב כספי בהוצאות, ובהם ההיבט האנושי הכרוך בטרגדיה שפקדה את
אוצר המשפט ח
רדזינר, עמיחי: 'המשפט העברי אינו הלכה ובכל זאת יש בו ערך
אוצר המשפט א
עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון