חובת הזדהות בפני שוטר. המשטרה מציגה: נוהל חדש להזדהות בפני שוטר

כמו כן לבקשת האזרח, השוטר ימסור את פרטי זהותו בהתאם לכללים הקבועים בפקודת המשטרה כאשר שוטר מעכב אזרח, מעבר לחובתו להזדהות הוא חייב להודיע על כך שהוא מעכב אותו ולהבהיר את סיבת העיכוב
חובת הזדהות כאשר שוטר פונה לאזרח ומבקש להפעיל כלפיו סמכויות המוקנות לו בחוק עיכוב, חיפוש, מעצר וכיוצא בזאת עליו להיות לבוש במדי משטרה ולהיות מזוהה כשוטר הפעלת הסמכות של השוטר תיעשה באופן ענייני ושיוויוני ללא אפליה בגלל הבדלי דת, גזע, מוצא אתני, לאום, מין או נטיה מינית, וכל זאת תוך כדי שמירה על כבוד האדם שזהותו מתבקשת על ידי השוטר

שקיפות: זהו נוהל 'הזדהות בפני שוטר'

המעכב רשאי להפעיל כוח סביר כדי להתגבר על התנגדות המעוכב, בתנאי שהשימוש בכוח לא יגרום למעוכב חבלה.

עיכוב (מושג)
בכל מצב, ברגע שחלפו הנסיבות שמנעו את מילוי חובותיו של השוטר, חובה עליו לבצען בהקדם האפשרי
מחדל כך מסכנות ההנחיות החדשות של המשטרה את חיי האזרחים
בהתאם לנוהל, שוטר יפעיל את סמכות ההזדהות רק במצבים בהם הוא סבור שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו, למשל כאשר התנהגות חריגה או חשודה או לשם בדיקת רשיונות, בקרה במחסומים, קיומו של אירוע פלילי בסמוך למקום או בכל מקרה אחר בו לצורך מילוי תפקידו ובהתאם לשיקול דעתו
עיכוב (מושג)
אוכלוסיית יעד — מי חייב? כאמור, כאשר שוטר פועל ללא הקפדה על חובותיו וזכויותייך הוא בעצם פועל בניגוד לחוק וניתן יהיה לתקוף משפטית את הפעולות שביצע כלפייך — לדוגמא לבטל דוח שניתן מבלי שהשוטר הזדהה או לפסול ראייה שנתגלתה בעיכוב שבוצע שלא על פי הכללים
הסמכות לדרוש הזדהות של אזרח בפני שוטר הינה כלי הכרחי לביצוע תפקידה של המשטרה ואכיפת החוק כמו כן, הדבר עשוי להשפיל אותו במיוחד בציבור הרחב
בשנת 2012 תוקן החוק באופן המתיר לבעל הרכוש לבצע את העיכוב תוך זמן סביר מביצוע העבירה פטור מחובת ההזדהות מלבד החובה לענוד תג לשוטר במדים קיים בנסיבות בהן ההזדהות עלולה לסכל את ביצוע הסמכות, או לפגוע בביטחונו של השוטר או של אדם אחר

2. הזדהות

כמו כן לבקשת האזרח, השוטר ימסור את פרטי זהותו בהתאם לכללים הקבועים בפקודת המשטרה.

8
הורה לבטל נוהל המחייב הזדהות בפני שוטר ללא סיבה
כאשר שוטר מעכב אזרח אסור לו לעכב אותו לפרק זמן העולה על שלוש שעות
המשטרה מציגה: נוהל חדש להזדהות בפני שוטר
להלן עיקרי הנוהל: ככלל, חובת הזדהות אזרח בפני שוטר, יכול שתיעשה ע״י הצגת תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון והיא סמכות המוקנית לשוטרי משטרת ישראל וקבועה בחוק
הורה לבטל נוהל המחייב הזדהות בפני שוטר ללא סיבה
למידע נוסף ראו ב "עיכוב" מוגדר בחוק כ"הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית"
במידה ולא ניתן לקבל את הצו לשטח ניתנה לשוטר סמכות לעכב את החשוד לתחנת המשטרה ברגע שחלפו הנסיבות שמנעו את מילוי חובת ההזדהות, חייב השוטר לחזור ולמלא את חובתו להזדהות
בהמשך שונה הנוסח ונקבע שכל אדם רשאי לעצור אדם שביצע בפניו פשע במידה והיה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, אם כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלום הציבור או ביטחון המדינה, הוא רשאי לעכב אותו כדי לברר את זהותו ומענו, או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים במקום בו הוא נמצא

מחדל כך מסכנות ההנחיות החדשות של המשטרה את חיי האזרחים

התייעצות עם עורך דין במידה ובמהלך מפגש עם שוטר חשת כי השוטר לא מילא את כל חובותיו ולא נשמרו כל זכויותייך.

18
מחדל כך מסכנות ההנחיות החדשות של המשטרה את חיי האזרחים
השוטר לא יבצע את את הפעולות הכרוכות בסמכות לדרוש הזדהות מעבר לזמן סביר הדרוש לשם כך, ואם הנסיבות מחייבות וקיימת הצדקה להאריך את הבדיקה מעבר לכך, יפעיל השוטר את סמכות העיכוב
עיכוב
במהלך החיים הרגיל, מזדמן לחלק מאיתנו, להיתקל בכוחות המשטרה
הזכויות והחובות במפגש מול שוטר
מקרים אלו הם: זיהוי התנהגות חשודה או חריגה, או התנהגות אחרת אשר לפי טעמו מחייבת בדיקה, או לצורך בדיקת רשיונות, בקרה במחסומים, במקרה של אירוע פלילי ליד או במקרה אחר לפי נסיבות המקרה הדבר נדרש למילוי תפקידו, בהתאם לשיקול דעתו ולפי נסיבות המקרה